Επικοινωνία

Ηλεκτρονικοί Έλεγχοι

Υπηρεσίες
  • Διάγνωση Και Διόρθωση Βλαβών Εγκεφάλου
  • Γενικός Ηλεκτρονικός Έλεγχος Όλων Των Αυτοκινήτων
  • Λεπτομερής Σάρωση Με Το Πλήρες Εξοπλισμένο Διαγνωστικό για:
  • AUDI
  • VW
  • SCODA
  • SEAT
  •  Λεπτομερής Σάρωση Με Το Γνησιο Διαγνώστικο Της MERCEDES-BENZ